Når en elev dør
Meddelelsen om dødsfaldet går til klasselærer, SFO og/eller ledelsen. Den, der får meddelelsen kontakter de øvrige. Klasselæreren kan få en anden af klassens lærere med til at gennemgå forløbet. I klasser, hvor det er relevant, indgår SFO på lige fod med lærerne.
 
Første kontakt til elevens hjem
Indhent konkrete facts om hvad der er sket – helst ned til mindste detalje. /rygter skal manes i jorden). Om muligt skal det skrives ned
Hvis de indledende informationer er indhentet telefonisk, skal der om muligt senere på dagen foretages et hjemmebesøg
 
Anden kontakt til elevens hjem
Fortæl om den afholdte klasselærerdag
Giv forældrene det materiale eleverne har udarbejdet. Samtidig bør der gives noget fra skoen – noget personligt som f.eks. et lille brev.
Indhent oplysninger om begravelsen. Ønskes deltagelse i begravelsen? Mindste deltagelse er i så fald klasselærer og skoleleder.
 
Klassen
Klasselæreren er til stede i lokalet, når de første elever ankommer. I klassen kan der være tændte stearinlys og/eller en markering af elevens plads (lys, blomster)
Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der intet har med død at gøre – lege, læse, være udenfor, se film, alm. Skolearbejde m.m.
Dagen afsluttes så ingen elever kommer hjem til et tomt hus. Eleverne kan evt. gå i SFO indtil forældrene kommer hjem.
Kontakt til præst eller psykolog evt. dagen efter.
 
Kontakt til klassens forældre
Det kan være en god ide hurtigst muligt at afholde et forældremøde
På mødet (der udmærket kan være kort) oplyses om facts som begravelse m.v. Syng en sang eller læs et digt. Kaffe – ”summen”
Evt. kort oplæg om børns sorgreaktioner (f. eks ved en børnepsykolog)
 
Flagning
Der skal flages på halv på dødsdagen og dagen for begravelsen.
Information
Skolens medarbejdere skal informeres inden skoledagen begynder. Meddelelsen kan gives af klasselærer eller skoleleder. De enkelte klasselærere går herefter i klasserne og informerer eleverne inden den fælles mindestund.
 
Begravelsesdagen
Der kan afholdes klassemøde om morgenen på begravelsesdagen over emnet ”begravelse”. Klasselæreren og andre lærere skal have mulighed for at deltage i begravelsen. Det samme gælder de elever der ønsker det.
Ledelsen sørger for alternativ aktivitet for de klassekammerater der ikke er med i begravelsen.
 
 
 
 
Klasserne følges tilbage til deres lokaler af klasselæreren eller en anden lærer der er tæt på klassen og bliver hos eleverne timen ud
 
Når en elev mister sin mor, far eller en søskende
Hjemmet
Klasselærer, skoleleder eller SFO-leder kontakter elevens hjem og aflægger på et passende tidspunkt et besøg i hjemmet.
Der informeres om at klassen vil afholde et klassemøde samme dag eller førstkommende skoledag om morgenen. Dagen kan laves til klasselærerdag.
Hjemmet får anledning til at sige om der er noget man gerne vil have gjort eller sagt på dette møde.
Eleven orienteres om klassemødet og beslutter om han/hun ønsker at deltage.
 
Klassemøde/klasselærerdag
Klassen kan bl.a. tale om hvad den kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen.
Alt efter situationens alvor informeres skolens øvrige klasser kort om dødsfaldet. Denne information gives af klasselærerne. Det er vigtigt at alle klasser får de samme informationer, hvorfor der udarbejdes et skriftligt materiale fra ledelsen til brug i klasserne.
 
Klasseforældrerådet
Klasselæreren i den berørte elevs klasse bør kontakte klasseforældrerådet for at informere om det skete og hvad der videre skal ske.
Forældrerådet bør sørge for at der til afdødes hjem kommer en hilsen fra klassekammerater, forældre og klasselærer. Det kan være blomster, et brev eller andet.
 
Når andre der står eleven nær dør
Børn får tidlig ti livet en nær kontakt til andre mennesker. Det er naturligt at regne med at børn også vil kunne reagere stærkt hvis mennesker der har stået dem nær dør. Det kan f.eks. være bedsteforældre, venner eller andre.
Klasselæreren kan tage en samtale med eleven. Det er vigtigt at eleven har en på skolen at tale med om sin sorg.
Hvis det er naturligt kontaktes hjemmet. Det kan være godt for hjemmet at vide at skolen prøver at hjælpe deres barn med sorgen.
Lad forældrene og eleven selv afgøre om det er ønskeligt at tage dødsfaldet op i klassen.
 
Når en ansat dør
Flagning
Skolen flager på halv stang ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Der flages på begravelsesdagen for tidligere ansatte hvis de enten bor i Hadsten eller har kontakt til skolen.
 
Afdødes hjem
Ledelsen tager kontakt til afdødes hjem. Der informeres om hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet. Giv de efterladte mulighed for at komme frem med hvad de forventer af skolen i denne situation.
Samme dag sendes en varm og personlig hilsen fra skolen.
 
Information
Den, der først hører om det indtrufne informerer ledelsen, der så ringer rundt og får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde før skoledagens start. Ledelsen skaber rammen om samværet. Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde.
Ledelsen informerer om hvordan skolen vil forholde sig med hensyn til denne dag, herunder hvilke informationer der skal videregives til eleverne.
Informationerne skal være præcise og skriftlige.
Dagen kan eventuelt begynde med et klasselærermodul og fortsættes hvis der er behov for det.
Ansatte, der ikke formår at udføre deres planlagte arbejde, skal fritages fra det. Eleverne sendes ikke hjem, men der findes alternative løsninger.
 
Mindestund
Klasserne følges tilbage til deres lokaler af klasselæreren eller en anden lærer, der er tæt på klassen, der bliver hos eleverne timen ud. Der læses eventuelt højt (tekster eller digte fra materialekassen).
 
Begravelsen
Hvis begravelsen er ”åben”, deltager de fra personalet, der ønsker det. Ledelsen afklarer praktiske forhold i forbindelse med begravelsen (evt. vikar, fælles hilsen og andet).
Skolen sender en orienterende skrivelse til hjemmene så snart tidspunktet for begravelsen er fastsat.
 
Materialekasse
Skolebiblioteket anmodes om at sammensætte denne kasse bestående af:
 
Yderligere og uddybende materiale ligger på kontoret.