Ro og trivsel i klassen

 

Status

 

Østervangskolen fortsætter tidligere års fokus på undervisningsmiljøets betydning for den optimale læring. Elever, lærere, ledelse og forældre har i fællesskab en

opgave med at skabe det bedste undervisningsmiljø:

- hvor eleverne er positivt indstillede over for skolen og har gode læringsvaner

- lærerne er klare og tydelige i ledelsen af undervisningen

- ledelsen lægger vægt på at skabe et trygt og arbejdsorienteret læringsmiljø

- forældrene bakker op om den fælles opgave at skabe læring, trivsel og inklusion

 

Mål

 

Eleverne har en positiv indstilling til skolen og læringsvaner, der er hensigtsmæssige i f.t. at nå de mål, der sættes for elevens udbytte af undervisningen.

Lærerne er værdsættende og anerkendende i tilgangen til de enkelte elever, og giver eleven positiv og tydelig tilbagemelding på selv små fremskridt.

Ledelsen er sparringspartner og vejleder, når undervisningen udvikles.Forældrene er ansvarlige og aktive medspillere i f.t. den fælles opgave at skabe

trivsel og inklusion. Forældrene handler på skolens henvendelser.LP-modellen startes op, så alle oplever fortrolighed med og inspiration til at bruge

LP-modellen i begynderfasen til gavn for samarbejdet om og med eleverne, forældrene, ledelse og eksterne partnere om den fælles opgave på Østervangskolen

og i Favrskov Kommunes skolevæsen.

Indikatorer

Besvarelsen af statusanalysens spørgsmål til elever, forældre, lærere og ledelse skal vise om de ønskede tilstande er nået. UVM-undersøgelsen og APV for lærere skal

ligeledes indikere om målene er opfyldte og om Østervangskolen er på rette vej. LPmodellensførste fase skal være startet godt op. Ledelsen skal have gennemgået et

kursusforløb omhandlende LP-modellen set i ledelsesregi. Pædagogiske tiltag Iværksættelse af LP-modellens første fase, hvor ledelsen laver oplæg for alle sfoansatte

og lærere i opstartsugen (uge 32), det pædagogiske oplæg med LPkonsulenten finder sted i uge 44. E-læringsforløbet for hele personalet i både sfo ogskole afvikles i de efterfølgende uger.

Tovholderne starter deres e-læringsforløbumiddelbart efter. LP-grupperne skal have afholdt min. 2 møder omkring en pædagogisk problemstilling. Grupperne er organiserede omkring årgangsteam, dog

vil enkelte grupper dække 2 årgange. Koordinatoren uddannes i kortlægningsundersøgelsen. PPR-personen er koblet på forløbet helt fra starten. SFOpersonaleter koblet på de årgangsteam, hvor de i forvejen

samarbejder. Ledelsen deltager min. i et par møder med LP-grupperne.

 

Evalueringsmetode

Skolebestyrelsen følger op på de ønskede tilstande på forældredelen. "Trivsel for

alle" projektet, som er et nyt tiltag i skole/hjem samarbejdet primært i

indskolingsklasserne, evalueres til foråret. Ledelsen følger LP-modelforløbet tæt bl.a. ved MUS- og TUSsamtalerne i løbet af skoleåret, dvs LP-modellen og "Ro og harmoni

i klassen" vil være på dagsordenen på overordnede møder for alle, i teamregi ogindividuelt.